RS-596-11, Test SS4004, Aba Maine Dedkari – VASANT KHYAL