Sangeet Ratna, The Jewel of Music, Khan Sahib Abdul Karim Khan